Шановні колеги, пропонуємо Вашій увазі

ВИМОГИ

щодо змісту та оформлення статей в науково-виробничий журнал

«ЧАСОПИС ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ»

 

Сфера розповсюдження та категорії читачів

науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ»:

 •   загальнодержавна, міжнародна;
 •   науковці, практикуючі фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів та ділова еліта країни. 

  

Наукові спеціальності, за якими можуть бути опублікованні статті:

 

·       051 Економіка;

·       071 Облік і оподаткування;

·       072 Фінанси, банківська справа та страхування;

·       073 Менеджмент;

·       074 Публічне управління та адміністрування;

·       075 Маркетинг;

·       076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

·       232 Соціальне забезпечення; 

·       241 Готельно-ресторанна справа.

 

Рукописи статей, що будуть направлятися до журналу повинні бути набрані у текстовому редакторі Mіcrosoft Word (файл повинний мати розширення *.doc або *.rtf).

Для громадян України – написані державною мовою; (російською чи англійською – для громадян інших країн).

Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4 (210х297 мм).

Шрифт Tіmes New Roman Cyr № 14;

Міжрядковий інтервал 1,5.

Поля сторінок: усі – 20 мм (колонтитули не передбачаються)

 

Структура статті повинна мати такі елементи: 

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими  чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується  стаття.
 • Формулювання мети статті (постановка завдання).
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
 • Література з послідовною нумерацією відповідно до розміщення у статті. Бібліографія оформлюється за стандартом, затвердженим ВАК України (Бюлетень ВАК України № 5, 2009 р.)

  

Окремою сторінкою наводять анотації (вимоги до стуктури анотації наведені нижче), ключові слова, назва статті, прізвище, ім’я авторів трьома мовами (українська, російська та англійська).

 

Формули подають у форматі Microsoft Equation 2.0, 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю.

 

Рисунки підписують і нумерують під рисунком по центру тексту.

Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов'язково згруповані.

 

Таблиці подають як окремі об'єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 12, заголовок 14. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, нумерація таблиць — по правому краю сторінки.

 

 

 

ДО РУКОПИСУ ДОДАЮТЬСЯ

 

 •  зовнішня рецензія від доктора економічних наук    (НЕ з місця працевлаштування/навчання автора), завірена відповідним чином;

  ·       довідка про автора (трьома мовами), в якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, зазначається посада й організація (повна назва кафедри або іншого структурного підрозділу, без абревіатур), де працює автор, контактний телефон, електронна адреса, назва статті та обрана тематична рубрика;

  ·       довідка про зовнішнього рецензента (трьома мовами), у якій вказуються прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь і вчене звання, посада й організація, де працює рецензент, його контактний телефон та обов’язково електронна адреса;

  ·       витяг із протоколу засідання кафедри, факультету або Вченої ради установи з рекомендацією статті до друку;

  ·       угода про передачу авторських прав  (за наявності співавторів – спільна, за підписами усіх) про те, що стаття є власною розробкою автора (авторів), ніде раніше не друкувалася і не знаходиться на розгляді в інших виданнях»;

 • переклад повного тексту статті англійською мовою (відповідно п. 2.9 Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1111 від 17.10.2012 р.)

 

У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

 

Вимоги щодо анотації до статті:

Анотація повинна мати обсяг 1500-2000 знаків та має бути структурована українською (або мовою статті) та англійською мовами (Times New Roman, 11 пт.); Анотація повинна містити стисле формулювання змісту статті, не повторювати назву статті. Загальна структура анотації повинна містити:

-        Постановка проблеми (Formulation of the problem);

-        Мета дослідження (The aim of the research);

-        Предмет дослідження (The subject of the research);

-        Методи, використані в дослідженні (The methods of the research);

-        Гіпотеза дослідження (The hypothesis of the research);

-        Виклад основного матеріалу (стисло) (The statement of basic materials);

-        Оригінальність та практична значимість дослідження (The originality and practical significance of the research);

 

-       Висновки та перспективи подальших досліджень (Conclusions and perspectives of further research).

 

Пристатейний перелік літератури (References) має бути оформлений за правилами АРА!

 

Приклади оформлення переліку літератури в статті англійською мовою (References):

Standard for references conforms to requirements APA (the American Psychological Association) : http://www.apastyle.org/.

 

Journal articles with DOI:

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages. doi.

e.g.  Monasturnyi, E.A. (2006). Innovative cluster. Innovations, 2,  38-43. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225.

Journal articles without DOI:

Author, A. A. (Year of publication).Article Title. Journal Title, vol. (no.), pages.

e.g. Monasturnyi, E.A., &Kulik, J.A. (2005). Social and economic development. Economy of Region, 3, 39-52.

Monasturnyi, E.A., Kulik, J.A., Nulif, K.L. (2008). Social and economic development. Economy, 3, 52-67.

 

Books:

Author, A. A. (Year of publication).Title of book (Edition). Location: Publisher, pages.

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster. Moscow: Nauka, 267.

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.).(1997). Consequences of growing up poor. New York,

NY: RussellSage Foundation, 350.

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). New York, NY: Anchor, 680.

 

Chapter in a book:

Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication).Title of chapter. In A. A. Editor & B. B.

Editor (Eds.),Title of book (pages of chapter). Location: Publisher.

e.g. Monasturnyi, E. A. (2006). Innovative cluster.In J. A. Kulik (Ed.), Innovations (pp. 12-21).

Moscow: Nauka.

 

Electronic sources (Web publications):

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication).Title of article.Title of Online Periodical, volume number (issue number if available).Retrieved from ttp://www.someaddress.com/full/url/.

e.g. TatarkinА. I. (2013). Self-development of regional socioeconomic systems as the need for

Russia’s federal development. Economy of Region, 4.Retrieved fromhttp://economyofregion.com/archive/2013/47/2164/pdf/.

 

Кожна стаття, представлена в редакцію, за наявності переліченого пакету документів, позитивної зовнішньої рецензії,

друкується у найближчому випуску журналу, згідно розкладу тиражування журналу (див. таблицю), а саме чотири разу на рік (щокварталу).

 

Поточний номер журналу

1

2

3

4

Термін тиражування номеру журналу та опубіковання в мережі Internet

31.03

30.06

30.09

31.12

Підсумковий строк надання статті до відповідного номеру журналу

20.02

20.05

20.08

20.11

Шановні автори, будь ласка, не затримуйте строк надання матеріалов.

Це стане підгрунтям якісної та швидкої публікації Вашої наукової праці!

 

Головний редактор:

доктор економічних наук, професор Калінеску Тетяна Василівна    

          

Відповідальний редактор

   кандидат економічних наук, доцент Ліхоносова Ганна Сергіївна                                 

 

Статті подаються почтою за адресою:

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут",

ул. Чкалова, 17, м. Харків, 61070 або надсилаються на e-mail:

a.likhonosova@gmail.com чи info@taxation.lg.ua

www.chasopys.jimdo.com;

 

 

Сподіваємося на плідну співпрацю!